12 Απριλίου 2013

Μηχανάκια Γρεβενά: Απαλλάσσονται από έλεγχο ΚΤΕΟ


Πολύς λόγος γίνεται τελευταία ανά τη χώρα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την υποχρέωση διενέργειας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των μηχανών άνω των 50 κυβικών εκατοστών, υπό την απειλή μάλιστα βαρύτατων προστίμων για τους παραβάτες.
Ωστόσο, οι γρεβενιώτες ιδιοκτήτες δικύκλων άνω των 50 κ.εκ. που έχουν έδρα στα Γρεβενά, τουλάχιστον σε πρώτη φαση απαλάσσονται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Αυτό συμβαίνει γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς, το δημόσιο ΚΤΕΟ της ΠΕ Γρεβενών τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις (γραμμή ελέγχου) για μηχανάκια, ενώ στη περιοχή δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικό ΚΤΕΟ.
Επισημαίνεται ότι από την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου δικύκλων απαλάσσονται μόνο οι κάτοχοι μηχανών με έδρα τα Γρεβενά. Για τους γρεβενιώτες ιδιοκτήτες μηχανών με έδρα άλλη περιοχή της χώρας, ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στο δημόσιο ΚΤΕΟ της περιοχής που είναι η έδρα του δικύκλου (εφ΄όσον έχει τις απαραίτητες υποδομές), είτε σε κάποιο ιδιωτικό ΚΤΕΟ της περιοχής (εφ΄όσον υπάρχει).
Αυτό που επίσης έχει σημασία να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, στο δημόσιο ΚΤΕΟ της ΠΕ Γρεβενών είναι πολύ δύσκολο να εγκατασταθεί γραμμή τεχνικού ελέγχου δικύκλων.
Και αυτό γιατί το απαιτούμενο κόστος είναι απαγορευτικό με δεδομένη τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία , καθώς απαιτούνται καινούριες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Μείωση τιμών τεχνικού ελέγχου στα δημόσια ΚΤΕΟ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΠΕ Γρεβενών, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίστηκαν τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ, τα οποία ισχύουν από 8 Απριλίου 2013.
Οι  τιμές αυτές των τελών μειώνονται κατά:
α. Δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων είναι κύριοι ή κάτοχοι αριθμού άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας. Το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50).
β. Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) .
γ. Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). ''Πρωινή" Γρεβενών